Privacy Policy

ALGEMEEN

OPTIEK HONS NV, , handelaar, gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Europalaan 73/3 en met ondernemingsnummer 0818.973.176 (info@optiekhons.be) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website www.optiekhons.be.

OPTIEK HONS leeft de bepalingen na van de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

Je naam en voornaam, je contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens) en eventuele andere gegevens (bv. geboortedatum) die we vragen bij de Registratie op de website.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld via cookies.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel door ons gelezen worden en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen onze commerciële partners ons dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
Je de dienst / producten aangeboden op de Website te kunnen leveren;
Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren.
De technische administratie van de Website te beheren;
Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@optiekhons.be.

DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@optiekhons.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan ons.

RECHT VAN VERZET

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan info@optiekhons.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

VEILIGHEID & VERTROUWELIJKHEID 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.