Algemene Voorwaarden

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

1.  OPZET VAN DE WEBSITE

Via haar website www.optiekhons.be (hierna genoemd de Website) wil OPTIEK HONS u de mogelijkheid bieden om haar producten aan te kopen.

De Website is eigendom van (en staat onder de controle van) OPTIEK HONS, handelaar, gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Europalaan 73/3 en met ondernemingsnummer 0818.973.176.

2. TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op elk gebruik van de Website. Door je bezoek aan de Website, verklaar je kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. DEZE WEBSITE GEBRUIKEN

Het gebruik van de Website is gratis en wordt beheerst door de toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website,  de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy die verder op deze Website te vinden zijn.

OPTIEK HONS behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren en af te sluiten voor bezoekers die de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven en dit eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging.

4. DE REGISTRATIE

 1. Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Website, dien je het registratieformulier op de website te vervolledigen (hierna genoemd: de ‘Registratie’). Voor de Registratie, dien je ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben van je ouders of voogd. OPTIEK HONS behoudt zich het recht voor om de toegang van de Website eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent of geen toestemming hebt van je ouders of voogd.
 2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen voor het bezoeken van de Website of de Registratie.
 3. Bij de Registratie dien je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje te verklaren dat je kennis hebt genomen van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze ook aanvaardt, samen met de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Al deze documenten worden u bij de bevestiging van de Registratie duidelijk meegedeeld, met de mogelijkheid deze af te drukken of op te slaan op een duurzame drager.
 4. OPTIEK HONS behoudt zich het recht voor om jouw Registratie op de Website al dan niet te aanvaarden onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen:
 • De gevraagde gegevens voor identificatie of de verstrekte gegevens zijn onvolledig of onjuist;
 • Er wordt meermaals aangemeld door gebruik van verschillende namen of andere contactgegevens of er wordt gebruik gemaakt van andermans identiteit;
 • Eén of meer bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden Website en de Algemene Verkoopsvoorwaarden worden niet nageleefd;

5. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  OPTIEK HONS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen op de Website of in de ter beschikking gestelde informatie of specificaties van de aangeboden verlichting. Indien de verstrekte informatie onjuistheden, onnauwkeurigheden of onvolledigheden zou bevatten, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel en zo accuraat mogelijk recht te zetten.
  OPTIEK HONS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze Website of de verdere verspreiding ervan. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 2. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan OPTIEK HONS geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. OPTIEK HONS geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website of bepaalde informatie die is opgenomen op de Website. Noch kan OPTIEK HONS aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website, zoals onder meer geleden verliezen en gederfde winsten, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem (software en hardware) of andere schade die wordt geleden door de gebruiker.
 3. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan, noch kan OPTIEK HONS enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen inzake het gebruik van deze hyperlinks of schade die hierdoor aan de gebruiker zou worden veroorzaakt.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

OPTIEK HONS (dan wel met OPTIEK HONS verbonden personen) is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden diensten via deze Website. De gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van OPTIEK HONS bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de specificaties van de producten, de formulieren, de handelsnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst en aangeboden producten.

 

 

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als online platform aan de klant (in zijn hoedanigheid van consument of handelaar) en elke overeenkomst die tussen partijen tot stand komt en dit met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden die gehanteerd worden door de gebruiker.

1.2. Voordat een overeenkomst tussen OPTIEK HONS en de klant definitief tot stand komt (m.n. voordat de bestelling bevestigd wordt), wordt de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden duidelijk ter kennis gebracht van de klant en wordt deze verzocht het vakje aan te vinken voor kennisname en aanvaarding. De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze af te drukken of op te slaan op een duurzame drager. Indien de Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet weergegeven of opgeslagen kunnen worden, kan de klant hiervan steeds een kopie ontvangen door een e-mail te sturen naar info@optiekhons.be.

  1. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als de Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de bijzondere voorwaarden kan de klant (uitsluitend wanneer hij de hoedanigheid heeft van consument) zich altijd op de meest voordelige tekst beroepen.
  2. Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf de eerstvolgende bestelling via de Website (en bijhorende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door dit opnieuw aan te vinken). Vanaf dat ogenblik wordt de klant/gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.

2. EEN BESTELLING PLAATSEN

 1. De goederen die worden aangeboden op onze website worden steeds zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk omschreven en met behulp van afbeeldingen. De online weergaven van deze afbeeldingen kunnen evenwel afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij  het maken van de weergave (bv. foto) en de wijze waarop dit op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door de gebruiker worden gebruikt). OPTIEK HONS kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit.
 2. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, zal dit steeds uitdrukkelijk worden vermeld.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de klant het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres en telefoonnummer. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van de identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De bestelling is pas compleet en de overeenkomst komt pas definitief tot stand van zodra de klant een bevestiging ontvangt van OPTIEK HONS per e-mail op het bij de registratie aangegeven e-mailadres. OPTIEK HONS heeft het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te verbinden, wanneer niet is voldaan aan de Algemene Voorwaarden.
 4.  Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Artikelen toevoegen aan winkelwagen » te klikken. De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om :
  -een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen door te klikken op « Winkelwagen »,
  -eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens te corrigeren door op « Terug » te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant op « Bestelling met betalingsverplichting» geklikt heeft,
  -de selectie van producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op « Bestellen en Betalen ».
 5. Vervolgens kiest de klant de wijze van levering. In de laatste stap wordt een overzichtspagina weergegeven, waarbij de algemene voorwaarden moeten worden aanvaard waarbij de betalingsverplichting wordt bevestigd door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift « Bestelling met betalingsverplichting».
 6. Van het moment dat de klant op « Bestelling met betalingsverplichting » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd en wordt de klant naar de kassa geleid.: zodra OPTIEK HONS voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft is de verkoopovereenkomst definitief. We aanvaarden uitsluitend Paypal en overschrijving. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan OPTIEK HONS, kan OPTIEK HONS niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van OPTIEK HONS, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. In overeenstemming met het gestelde artikel 3 hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. OPTIEK HONS behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien OPTIEK HONS van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten.

3. HERROEPINGSRECHT (enkel van toepassing op consumenten)

 1. Indien de klant goederen aankoopt in zijn hoedanigheid van consument (m.n. door een niet-handelaar voor andere dan beroepsmatige doeleinden), heeft deze klant gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering het recht om te verzaken aan de bestelling en de koopovereenkomst. In voorkomend geval kan de klant gebruik maken van het modelformulier dat aan OPTIEK HONS moet worden overgemaakt en dat op de website te vinden is. Uiterlijk binnen de 14 dagen nadat de klant zijn herroeping heeft meegedeeld, worden de goederen terug verzonden aan OPTIEK HONS.
 2. Binnen de 14 kalenderdagen nadat OPTIEK HONS kennis heeft gekregen van de herroeping, wordt de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde goederen, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terugbetaald aan de klant.  De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als dit waarmee de klant heeft betaald, tenzij expliciet anders overeengekomen.Goederen waarvoor de klant zich wenst te beroepen op zijn verzakingsrecht mogen (gelet op de aard van de goederen) niet gebruikt of beschadigd zijn. Daarnaast dienen alle geleverde toebehoren en onderdelen mee teruggestuurd worden en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.
 3. De klant is exclusief verantwoordelijk voor het transport en de kosten van dit transport. Het verzakingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer OPTIEK HONS de producten (en al haar toebehoren) terug heeft ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten onvolledig zijn, dan wel (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd zijn (al dan niet ingevolge het transport), is het verzakingsrecht niet correct uitgeoefend en is OPTIEK HONS niet gehouden enige terugbetaling te doen. De klant wordt aangeraden hiervoor een passende verzekering af te sluiten.
 4. Het transport en de wijze van verpakking bij terugzending van de producten door de klant moet op dermate wijze voorzien worden dat rekening wordt gehouden met de aard van de producten die OPTIEK HONS aanbiedt, met name delicate en breekbare producten.
 5. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De klant is eveneens aansprakelijk voor de aangebrachte schade. Worden alleszins als schade beschouwd :Duidelijk zichtbare krassen, barsten en breuken, zowel van de glazen als het montuur
 6. Het verzakingsrecht komt enkel toe aan de klant in zijn hoedanigheid als consument en niet als handelaar of professional.

4. DE PRIJS

 1. De prijzen die van toepassing zijn op de verschillende producten, worden weergegeven op de Website. Behoudens wanneer dit anders is weergegeven op de Website, zijn de prijzen inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De prijzen zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen en zullen in voorkomend geval aangepast worden op de Website. De enige prijs die van toepassing is, is de prijs die wordt weergegeven bij op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.
 2. De op de Website weergegeven prijs is steeds exclusief verzendkosten. De klant heeft de keuze om de gekochte goederen te komen ophalen, dan wel te kiezen voor de verzending van de goederen waarbij de kosten voor rekening van de klant zijn. Bij aankoop van een of meer product(en) voor een prijs lager dan € 150,00 wordt een verzendingskost van € 10,00 aangerekend. Bij de aankoop van een of meer product(en) voor een prijs van € 150,00 of meer worden geen verzendingskosten aangerekend..

Indien de klant opteert voor de afhaling van de gekochte goederen, verbindt hij zich er toe deze goederen binnen een termijn van 30 dagen te komen ophalen. Deze afhaling van de goederen gebeurt op de maatschappelijke zetel van OPTIEK HONS (of op een door OPTIEK HONS aangeduide locatie) en dit tijdens de openingsuren van OPTIEK HONS (zoals aangegeven op de Website). Indien de goederen niet binnen voormelde termijn van 30 dagen worden opgehaald, behoudt OPTIEK HONS zich het recht voor om de overeenkomst (zonder voorafgaande ingebrekestelling) te ontbinden, waarbij de koopprijs zal worden terugbetaald, met dien verstande dat een OPTIEK HONS een vergoeding in mindering kan brengen voor haar administratieve kosten ten bedrage van 10 % van de gedane bestelling (met een minimum van 50 EUR).

5. BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen, gebeuren alle betalingen voorafgaand aan de levering via onze Website of op de bij de bestelling aangegeven wijze. In geen geval zal een contante betaling aanvaard worden, behoudens wanneer de zaakvoerder van OPTIEK HONS hiermee uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk heeft ingestemd.
 2. Indien OPTIEK HONS voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd om af te wijken van de voorwaarde van onmiddellijk betaling, dient elke betaling alleszins te zijn gebeurd voor de vervaldatum die vermeld staat op de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling voor de vervaldatum zal er zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag (met een minimum van 75 EUR), te vermeerderen met de moratoire interesten aan de interestvoet van 10 %  vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algemene betaling.
 3. In elk geval wordt de eigendom van de verkochte goederen pas overgedragen aan de gebruiker na volledige betaling van de prijs (inclusief de verzendkosten). Totdat de prijs (inclusief verzendkosten) volledig is betaald, is het de koper verboden het product door te verkopen, aan derden over te dragen of te manipuleren.
 4. Indien de volledige prijs (inclusief verzendkosten) niet is betaald voor de vervaldatum, behoudt OPTIEK HONS zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk (zonder voorafgaande ingebrekestelling) te ontbinden en het gekochte goed terug te halen bij de gebruiker, onverminderd het recht van OPTIEK HONS om vergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade en gemaakte kosten.

6. LEVERING EN UITVOERING

 1. De gekochte goederen worden geleverd na betaling van de prijs (inclusief verzendkosten) op het adres dat door de gebruiker werd opgegeven bij de Registratie of de bestelling. De levering wordt steeds toevertrouwd aan derden. Voor klanten die een bestelling geplaatst hebben in hun hoedanigheid van consument, gaat het risico op verlies of beschadiging pas over op de klant bij ontvangst van de gekochte goederen.
 2. De levering zal in principe gebeuren binnen de termijn die wordt meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling. Indien het goed in voorraad is wordt het aangeboden binnen 1 à 4 werkdagen. Indien het goed niet in voorraad is wordt het aangeboden binnen 3 à 6 werkdagen. De klant erkent evenwel dat de levering een inspanningsverbintenis betreft en dat diverse omstandigheden tot gevolg kunnen hebben dat de vooropgestelde leveringstermijn overschreden wordt. Zo wordt de levering onder meer ook uitbesteed aan een externe dienst. Een overschrijding van de leveringstermijn zal geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van enige schadevergoeding.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7. CONFORMITEIT – GARANTIE – KLACHTEN 

 1. Onmiddellijk na de ontvangst van de gekochte goederen zal de klant de geleverde goederen onderwerpen aan een grondig nazicht. Indien de goederen beschadigd zijn, zal de klant dit onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24u melden aan OPTIEK HONS (info@optiekhons.be), zodoende dat OPTIEK HONS zijn rechten kan vrijwaren opzichtens de leveringsdienst.
 2. Klachten met betrekking tot de gekochte goederen (omtrent bepaalde gebreken of hun niet-conformiteit) dienen voorts gemeld te worden aan OPTIEK HONS binnen een termijn van één maand volgend op de ontvangst van de gekochte goederen. Elke klacht dient schriftelijk (per post, fax of e-mail) gemeld te worden aan OPTIEK HONS met een duidelijk opgave van de gekochte goederen en de klachten die er zijn. Na kennisname van de klachten, en voor zover deze klachten gegrond zijn, beschikt OPTIEK HONS over het recht om de gekochte goederen terug te nemen (tegen terugbetaling van de prijs inclusief verzendkosten), dan wel om de goederen te herstellen of te vervangen. Indien de klacht gegrond is en de vervanging of herstelling niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden, heeft de koper (indien hij een consument is) het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. OPTIEK HONS wijst de klant op het bestaan van de wettelijke garantie (art. 1649quater. § 1. B.W.) waarin wordt bepaald dat de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
  De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.
 4. OPTIEK HONS is in het kader van haar waarborg uiteraard afhankelijk van de fabrikanten die de producten aan OPTIEK HONS leveren. Gelet op de technische aard van de verkochte producten, zullen alle producten onder garantie verstuurd worden aan de fabrikant zelf. OPTIEK HONS fungeert louter als aanspreekpunt voor de klant. Dit impliceert dat alle garantiegevallen onmiddellijk aan de fabrikant verstuurd moeten worden zonder dat OPTIEK HONS terzake zelf enig onderzoek kan doen. Pas na onderzoek door de fabrikant zal blijken of de herstelling onder de garantie valt of niet (en of vergoeding of vervanging mogelijk is).
 5. De garantie is enkel van toepassing in geval van correct gebruik en montage van de producten.

8. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht kan OPTIEK HONS (tijdelijk) niet geacht worden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan OPTIEK HONS haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de klant (enkel en alleen in zijn hoedanigheid van consument) beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van OPTIEK HONS die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer verstaan stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) -netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

9. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zouden zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen en heeft dus niet de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
 2. Op alle overeenkomsten met OPTIEK HONS zijn de rechtbanken van België van toepassing, meerbepaald deze van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren, ongeacht de woonplaats van de gebruiker/koper en dit onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.